.
sigma.cloud

وظایف مراجع مقررات گذار

در بند پیشین و در جریان بررسی و مقایسهی وظایف و اختیارات مراجع صلاحیت دار در امر مقررات گذار فناوری اطلاعات و خدمات مربوط به آن ، با وظایف چنین مرجعی برای ساماندهی این حوزه و برخورد با تخلفات و اعمال ضمانت اجراهای مقرراتی آشنایی اجمالی صورت گرفت .

وظایف مراجع مقررات گذار

وظایف مراجع مقررات گذار

لیکن برای شناخت دقیق تر و یکپارچه ی کارکردهای چنین مرجعی ، در این بند یکایک آنها برشمرده و ویژگیها و شرایط هر یک بررسی و تحلیل می‌شود .

استانداردگزینی

 به طور کلی هدف از استانداردگزینی ، حفظ کیفیت پایه در کالا و خدمات مربوط به حوزه ی مورد نظر و بهبود هماهنگ و هم سوی آنهاست . برای تأمین کیفیت ، باید استانداردها را در سه شاخه ی اصلی شناسایی و تعریف کرد : سخت افزار ، نرم افزار و محیط .

استانداردهای سخت

 افزاری با توجه به ویژگی هایی که برای کالا و خدمات مورد نظر پیش بینی می شود ، سخت افزارها با تجهیزات و امکاناتی که برای خدمت رسانی قرار است تأمین شود ، باید ویژگیهای مطلوب را داشته باشند . ضمن اینکه علاوه بر احراز کارآیی و کارآمدی ، نباید پیامدهای زیان بار زیست محیطی و آسیب های مختلف جسمی و روحی برای کاربران و کارکنان داشته باشد . توجه به این نکات می تواند نظام نامهی استاندارد کیفی سخت افزارهای کاربردی در رایانش ابری را تدوین و تعریف کند . 

استانداردهای نرم افزاری

 نرم افزار قلب تپندهی خدمات فناوری اطلاعات ، از جمله رایانش ابری است و در بخش های مختلف این نوشتار به انواع نمونه های کاربردی و سیستم عامل های زیرساختی آن اشاره شده است . بی گمان همگی این افزارهای نرم باید از حداقل استانداردهای کیفی برخوردار باشند تا علاوه بر فراهم آوردن نیازمندیهای کاربردی ، ایمنی و امنیت این حوزه را تأمین کرده و آن را برهم نزنند . این مجموعه نیز با توجه به گوناگونی و گستردگی نرم افزارهای کاربردی ، می تواند نظامنامه ی کیفی مفصلی را به خود اختصاص دهد .

استانداردهای محیطی

 زیرساخت رایانش ابری را مراکز و پایگاههای داده تشکیل میدهد که برای ساختن آنها باید استانداردهای محیطی گوناگونی را رعایت کرد . برپا کردن آنها در عمق زمین و ایمن کردن آنها در برابر انواع آسیب های طبیعی و اجتماعی از جمله مهم ترین استانداردهای لازم الرعایه برای آغاز به چنین کاری است ؛ لذا احراز صلاحیت مأموران و کارکنان این حوزه نیز می تواند در ذیل مباحث این بخش یا به طور مستقل استانداردگزینی گردد .

صدور مجوز

 نظام صدور مجوز در عرصه ی خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات ، در سال های گذشته با دگرگونی های کم و زیادی روبرو بوده است . با بررسی اهداف کلان صدور مجوز میتوان به الگوی مناسبی برای ساماندهی آن دست یافت:

احراز صلاحیت و پیشینه فعالان اقتصادی

 یکی از اهداف اصلی صدور مجوز اینست که فعالان اقتصادی پیش از ورود به بازار از لحاظ شرایط عمومی و اختصاصی بررسی و صلاحیت آنها تأیید گردد . برای مثال ، دریافت طرح کسب و کار با تجاری از آنها به منظور احراز فعال برتر با همین هدف صورت می گیرد . زیرا در آنجا متقاضی مجوز متعهد می گردد که در بازه ی زمانی مقرر به شاخص های کیفی و کمی تعیین شده دست یابد و همین امر او را در برابر تعهداتش پاسخگو نگاه می دارد.

کنترل تعداد فعالان اقتصادی

در جایی که یک عرصه ی اقتصادی از کشش کافی برای جذب نامحدود فعالان اقتصادی برخوردار نیست و حمایت از آنها ایجاب می‌کند محدودیت هایی برای ورود به این عرصه مقرر گردد ، مجوزها به تعداد محدود صادر می گردد ؛ لذا در اینجا رقابت بر سر دریافت مجوز است و پس از اخذ آن مرجع مقررات گذار از ورود سایر فعالان به این عرصه جلوگیری می کند . به این ترتیب ، بر پایه ی تعداد مجوزهایی که از سوی مرجع مقررات گذار تعریف می شود ، حسب مورد بازار انحصاری ، دارای وضعیت اقتصادی مسلط و رقابتی در حوزه ی مورد نظر شکل می گیرند.

کنترل فناوریها / خدمات

 در جایی مجوز بر پایهی فناوری یا خدمات صادر می شود ، عملا از دستیابی و به کارگیری فعال اقتصادی به فناوری دیگر و یا بالاتر جلوگیری می شود . همچنین ، در جایی که مجوز خدمات محور صادر می شود ، از ارائه ی خدمات دیگری که در مجوز برشمرده نشده ، جلوگیری به عمل می آید و وی مکلف همان خدمات را در بازار ارائه کند .

دریافت حقوق مالیه ی عمومی

 صدور مجوز می تواند مبنایی برای وصول درآمد عمومی باشد و بر همین مبنا تعبير حق الامتياز صدور مجوز در ادبیات قانونی - مقرراتی کشورها رواج یافته است . بر این مبنا ، حق الامتیاز به صورت درصدی از درآمد دارنده ی مجوز یا به شکل های دیگر وصول می شود .

تعرفه گذاری

 تعرفه گذاری اساسا برای کنترل بازار صورت می گیرد تا از مصرف کنندگان و مشتریان کالا و خدمات حمایت به عمل آید ؛ و الا فرض بر اینست که بازار خود به نرخ تعادلی و توازنی برای ارائه ی کالا و خدمات خویش دست یابد . در چنین شرایطی ، ممکن است یک مرجع مقررات گذار بالاتر ، مانند شورای رقابت ، سیاست های کلی تعرفه گذاری برای عرصه های مختلف اقتصادی را وضع و به مراجع مقررات گذار پایین تر ، مانند کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ابلاغ کند تا بر پایه ی آن برای خدمات مختلف قابل ارائه در عرصه ی فناوری اطلاعات و رایانش ابری تعرفه های مربوط را وضع و ابلاغ کند . تخطی از این تعرفه ها می تواند با ضمانت اجراهای مقرراتی روبرو شود . 
تعرفه گذاری می تواند به صورت طیفی یا مقطوع صورت گیرد . تعرفه گذاری طیفی به این معناست که مرجع مقررات گذار کمینه و بیشینهی تعرفهی قابل استیفا را به دارندهی مجوز اعلام می کند و وی را در گزینش بهای مورد نظر در آن حیطه آزاد می گذارد . اما در تعرفهی مقطوع ، تنها یک نرخ به دارنده مجوز ابلاغ می شود و حق ندارد جز آن را در هزینه های خدمات خویش لحاظ کند .

نظارت و بازرسی

 نظارت و بازرسی ابزار ایفای وظایف حاکمیتی مرجع مقررات گذار به شمار می آید . اشاره شد که یکی از اهداف صدور مجوز احراز صلاحیت پیشینی فعال اقتصادی است . لیکن برای احراز ابقای صلاحیت های وی در دورهی اعتبار مجوز و برخورد با تخلفات و رسیدگی به شکایات زیاندیدگان باید امور و کارهای وی مورد نظارت و بازرسی های مختلف قرار گیرد . با توجه به اهمیت موضوع ، در اینجا جنبه های مختلف آن تحلیل و بررسی می شود .

اقسام نظارت

 نظارت و بازرسی ، با توجه به دستاوردهای فناورانه ای که هم اینک در اختیار مراجع مقررات گذار قرار گرفته و فعالان اقتصادی نیز به آن مجهزند ، می تواند به دو شکل محیطی و برخط صورت گیرد . بازرسی محیطی درباره ی آن دسته از فعالیت هایی به اجرا در می آید که بخشی از امورشان را در محیط فیزیکی دنبال می کنند و بنابراین بخشی از شاخص های کیفی و کمی راجع به فعالیتشان را هم باید در آنجا رعایت کنند ؛ لذا پیمایش آن محیط می تواند به احراز پایبندی دارنده مجوز و عمل بر پایه ی برنامه ی کسب و کار تقدیمی به مرجع مقررات گذار کمک کند . 
نظارت برخط نیز در جایی است که با فعال اقتصادی تنها در محیط شبکه ای قابل پردازش رایانه ای فعالیت می کند و یا می تواند نیازمندیهای نظارتی مرجع مقررات گذار را به صورت شبکه ای برای آن ارسال کند . در اینجا ضروری است هم مرجع مقررات گذار و هم دارنده ی مجوز مورد نظر به یک سری ادوات سخت افزاری و نرم افزاری مجهز باشند تا بتوانند به این مهم جامه ی عمل بپوشانند . نظارت برخط ، نظارت الکترونیکی هم خوانده می شود .

شیوه های نظارت

 نظارت می تواند به دو شیوهی منظم و موردی به انجام رسد . نظارت منظم به این معناست که مرجع مقررات گذار برنامهی زمان بندی از پیش تعریف شده ای را به مخاطب نظارت اعلام و بر پایه ی آن به ایفای این وظیفه می پردازد . در اینجا مخاطب می داند که نمایندگان مقررات گذار چه هنگام می آیند و در پی چه چیزهایی هستند ؛ لذا می توانند پیشاپیش خود را برای رویارویی با آنها آماده کنند .
 اما در نظارت موردی یا تصادفی ، مرجع مقررات گذار برای روشن شدن مبهم یا شک برانگیز به طور سرزده در موقعیت نظارتی حضور می یابد و داده ها و اطلاعات مورد نیاز خویش را مطالبه می کند . در اینجا محرمانگی نظارت تصادفی اهمیت ویژه ای دارد و نباید پیشاپیش موضوع و مفاد آن برای دارندهی مجوز افشا شود . هرچند این نوع نظارت نباید به گونه ای اجرا شود که وی را به دردسر اندازد ؛ مانند اینکه در مواعد نامتعارفی از شبانه روز به اجرا درآید . 

مفاد نظارت 

مفاد نظارت همان داده ها و اطلاعات است که با توجه به گوناگونی و گستردگی فعالیت دارنده ی مجوز و تعهدات کمی و کیفی که پذیرا گشته ، باید آنها را در اختیار نمایندگان نظارتی مرجع مقررات گذار قرار دهد . نکته ی بسیار مهم در اینجا اینست که داده ها و اطلاعاتی که مطالبه می شود در گسترهی همان موضوع نظارت باشد و موارد فراتر از آن مطالبه نگردد ؛ و الا ممکن است در معرض نقض محرمانگی داده ها و اطلاعات دارندهی مجوز و حتى تعرض به اسرار تجاری وی قرار گیرند که خود با پیامدهای کیفری روبرو خواهد بود.

رسیدگی به شکایات کاربران و ارائه دهندگان خدمات 

مرجع مقررات گذار موظف است به شکایات کاربران دربارهی تخطی ارائه دهندگان خدمات از ایفای وظایف قانونی و مقرراتیشان در ارائه ی خدمات رسیدگی کنند . ایفای این وظیفه نیازمند فراهم آوردن پیش نیازهای آنست که عبارتند از راه اندازی سامانه ی برخط ارتباطی و مکان حضوری دریافت شکایات ، تشکیل گروه بازرسی ویژه و دفاتر رسیدگی فوری به شکایات کاربران.
 علاوه بر این ، مراجع مقررات گذار باید به شکایات ارائه دهندگان خدمات دربارهی تخطی سایر ارائه دهندگان خدمات نسبت به ایفای وظایف قانونی - مقرراتیشان رسیدگی و در صورت احراز تخلف ضمانت اجرای مربوط را اعمال کنند . برای مثال ، چنانچه ارائه دهنده ی خدماتی از اتصال متقابل با سایر ارائه دهندگان خدمات سرباز می زند یا مانع از واگشایی شبکه ی انحصاری در اختیارش می شود ، باید مشمول ضمانت اجراهای بازدارنده شود . حال باید دید در عرصه ی رایانش ابری چه اقداماتی می تواند مشمول شکایات ارائه دهندگان خدمات نسبت به یکدیگر قرار گیرد .

اعمال ضمانت های اجرایی مقرراتی

 در بخش های گذشته دربارهی مفهوم و ماهیت تخلف به معنای رفتار یا ترک رفتار مغایر مقررات و ضمانت های اجرایی پیش روی آن که تنبيهات مقرراتی و اداری نام دارند ، توضیحاتی داده شد . این موضوع شاه بیت فعالیت یک مرجع مقررات گذار است و چنانچه به این سلاح مجهز نباشد ، نمی توان انتظار داشت که در ایفای وظایف حاکمیتی خویش پیروز می شود و مجموعه عواملی که باید از او پیروی کنند ، با خلع سلاح دیدن مرجع مقررات گذار از پایبندی خود سرباز خواهند زد .
 برای اعمال ضمانت اجرای مقرراتی باید از اختیار صلاحدیدی قانونی برخوردار بود . به این معنا که قانون گذار چنین اختیار و وظیفه ای را به مرجع مقررات گذار اعطا کند و دیده شد که این کار به چند شكل امکان پذیر است . تخلفات و تنبيهات از سوی قانون گذار معین و تطبیق آنها با مصادیق به مرجع مقررات گذار واگذار می شود . یا اینکه تعیین تخلفات و تنبیهات نیز به وی واگذار می شود . با اینکه تخلفات را برمی شمرد و تنبیهات را به وی واگذار می کند .
 با این حال ، در هیچ یک از حالت های بالا چنین رویه ای دیده نشده و نمی شود که قانون گذار تعیین میزان و نوع ضمانت اجرای مقرراتی را به کسب رضایت از دارندهی مجوز موکول کند . چرا که فرض بر اینست هیچ ارائه دهنده ی خدمات خردمندی به این تنبیه تن نمیدهد ؛ لذا اقدام قانون گذار برنامه ی پنجم در اعطای حق مشروط به کمیسیون تنظیم مقررات برای تعیین ضمانت اجرای مقرراتی تخلفات آن‌ها ، به هیچ وجه با ماهیت آن سازگاری ندارد و بیشتر به یک ضمانت اجرای قراردادی شبیه است ؛ لذا نمی توان انتظار داشت که با اعمال ضمانت اجراهای مقرراتی موضوع بند « ط » ماده ۴۶ قانون مذکور ، نظم مورد انتظار بر این عرصه حکمفرما گشته و دارندگان مجوز از ارتکاب تخلفات مقرراتی سرباز زنند . 
به این ترتیب ، چنانچه قرار است مرجع مقررات گذار رایانش ابری توانمند ، کارآمد و اثربخشی طراحی و ایجاد شود ، باید به طور ویژه موضوع اختیار صلاحدیدی آن در برخورد با تخلفات رخدادنی در این عرصه بررسی و تحلیل و در صورت لزوم از قانون گذار اختیارات مورد نیاز آن اخذ گردد تا مشکلاتی که سالهاست مرجع مقررات گذار تنظیم مقررات ارتباطات کشور ، به ویژه در رویارویی با اپراتورهای غول پیکر مخابراتی دست به گریبان است ، بار دیگر نمایان نگردد .
 
كلمات كليدی: رایانش ابری، سرور ابری، سرویس IaaS، سرویس PaaS، سرویس SaaS

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
مقالات مرتبط

SIGMACloud

1397/12/18 شنبه

SIGMACloud

ابرسیگما یکی از خدمات شرکت دانش بنیان شرکت سیگما در زمینه سرویسهای ابر عمومی میباشد. سیگما دارنده رتبه 1 شورای عالی انفورماتیک با 16 سال سابقه فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات میباشد. سرویسهای cloud ابرسیگما شامل IaaS PaaS DaaS VPC DNSaaS LBaaS FWaaS VPNaaS DBaaS و Cloud storage میباشد.