.
sigma.cloud
مقالات رایانش ابری

حریم خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و رایانش ابری

امروزه با توسعه کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در جوامع بشری ، تدوین قوانین مناسب برای مات حقوقی و قضایی از خلوت و حریم خصوصی داده پیام های شخصی افراد از اهمیت شایانی برخوردار است ؛ زیرا یکی از راههای مهم ورود خسارت معنوی به حیثیت و شرافت انسان ها از طریق این فن آوری می باشد .

حریم خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و رایانش ابری

حریم خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و رایانش ابری

 امروزه با توسعه کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در جوامع بشری ، تدوین قوانین مناسب برای مات حقوقی و قضایی از خلوت و حریم خصوصی داده پیام های شخصی افراد از اهمیت شایانی برخوردار است ؛ زیرا یکی از راههای مهم ورود خسارت معنوی به حیثیت و شرافت انسان ها از طریق این فن آوری می باشد . قانون گذار در ماده ۸ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ مقرر می دارد : "بازرسی ها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری و کشف آلات و ادوات جرم ، بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارند و افشای مضمون نامه ها ، نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد ."
قانون گذار برای حسن اجرای ماده مذکور ، اصول ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۵ ، ۳۲. ۳۷. ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی و مواد ۹۶ ، ۹۹.۹۷ ، ۱۰۰ و ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۸۱، ضمانت اجرای کیفری موضوع مواد ۵۸۰ ، ۵۸۲ ۶۴۸ و ۶۹۱ قانون مجازات را قرار داده است . همچنین با توجه به اصل ۱۲۱ قانون اساسی و مواد ۱ ، ۲ و ۴ قانون مسئولیت مدنی ، صرف نظر از اختلاف دیدگاه های فقهی و حقوقی در شیوه جبران خسارت معنوی که منطبق با اصول کلی حقوقی و قواعد مسلم فقهی همچون قاعده " لاضرر و لاضرار " است ، با پذیرش مسئولیت جبران زیان های معنوی ، ضمانت اجرایی مدنی نیز برای تدارک خسارتهای مدنی ناشی از جرایم علیه حقوق و سرمایه های معنوی اشخاص وجود دارد . 
همان طور که در فصل چهارم گفته شد ، چنانچه در پی تحقق مراحل تکامل یافته تر خدمات عمومی دولتی الکترونیکی در هر سه به سطح دولتی - دولتی ، دولتی - مشاغل و دولتی - شهروندان هستیم ، باید اجازه ایجاد ، پردازش ، اصلاح و ذخیره سازی مشترک و همزمان را به ها همهی کنشگران بدهیم تا با شکل گیری یک نظام برهم کنشی فراگیر ، وابستگی به دنیای خاکی برای انجام و پیشبرد امورشان کمینه گردد . لیکن صیانت از صحت و تمامیت داده ها ایجاب می کند نظام ثبت و نگهداری داده های رخدادنگار به درستی کار کند تا در صورت نیاز به اثبات اعتبار پذیری و اطمینان پذیری این امور ، امکان استناد محکمه پسند به آنها وجود داشته باشد . در غیر این صورت ، اعتماد عمومی به این عرصه ی نوین از بین رفته و به رغم سرمایه گذاری های فراوان ، دستاوردی نصیب جامعه نمی شود .
 همچنین ، محرمانگی داده ها و اطلاعات نیز بهمان اندازه گوناگونی و گستردگی دارد . در اینجا علاوه داده ها و اطلاعات طبقه بندی شده ی عمومی که میان دستگاههای اجرایی قابل مبادله است ، اطلاعات شخصی و خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی نیز به میان می آید . برای پی بردن به این میزان گستردگی و گوناگونی و حساسیت های کم و بیشی که می تواند نسبت به هر یک از شاخه های حریم اطلاعات الکترونیکی مطرح شود ، شناخت آنها سودمند خواهد بود . 
هنگامی که شخص خواسته یا ناخواسته ، ارادی یا به ناچار به دنیای سایبر پا می گذارد ، برای خود هویتی را تعریف می کند یا برایش تعریف می شود که بر پایه ی آن می تواند امور الکترونیکی اش را پیش برد . بر این اساس ، هر کاری که با این شناسه انجام می دهد یا از طرفش به انجام می رسد ، اطلاعات شخصی اش به شمار می آید ؛ لذا به پهناوری و گستردگی کارهایی که فرد خود یا به نمایندگی اش انجام میدهد یا می شود ، اطلاعات شخصی پدید می آید ؛ از ارتباطات الکترونیکی گوناگون صوتی ، تصویری ، متن یا ترکیبی از آنها گرفته تا تراکنش های مالی یا حتی وبگردی های ساده ، همگی اطلاعات شخصی هستند که می توانند مورد سوءاستفاده های گوناگونی قرار گیرند . برای مثال ، در پی جای گرفتن کوکی ها در سامانه ی کاربره داده های مربوط به وبگردی هایش در اختیار تحلیل گران رفتارهای کاربری قرار می گیرد و یافته های آنها برای فرستادن تبلیغات هدفمند بکار می رود ؛ آن چیزی که هم اینک با عنوان اسپم یا هرزنامه ، کاربران را با دشواری های جدی روبرو کرده است . 
به این ترتیب ، اطلاعات شخصی سایبری گرچه ابزار ضروری برای انجام کارهای مختلف سایبری است ، اما به شدت آسیب پذیر است و دارنده خود را با دردسرها و حتی زیان های مادی و معده بسیاری روبرو می بیند ؛ لذا برای پاسداری از وی در برابر این تعرضها ، به پیروی از دنیای خاکی ، حر اطلاعات شخصی الکترونیکی پذیرفته و سازوکارهای حمایتی قانونی و مقرراتی آن تصویب و لازم الاجر شده است .
فصل ششم بررسی ابعاد حقوقی حریم خصوصی در رابش ری 144 که او برمی گزیند ، هیچ کس دیگری از آن آگاهی نیابد . به همین دلیل ، از آن به حق خلوت با تنها ماندن حریم خصوصی اساسا به قلمروی از زندگی بشر گفته می شود که می خواهد جز خودش و آنهایی نیز تعبیر به طور کلی در پنج شاخه ی اصلی تقسیم می شود : ۱. حریم تمامیت جسمی ۲ حريم منزله ۲ حریم محل کار ؛ ۴. حریم اطلاعات ؛ و ۵ حریم ارتباطات دنیای سایبر به فراخور هر یک از این شاخدها را تحت تأنیر خود قرار داده است . برای مثال اطلاعات مربوط به پیشینه ی درمان فرد در زمردی حریم تمامیت شخصی اش فرار می گیرد . در همین رابطه قانون تجارت الکترونیکی در ماده ۶۰ خود اشعار می دارد ماده ۶۰ - ذخیره ، پردازش و با توزیع داده پیام های مربوط به سوابق پزشکی و بهداشتی شایع آئین نامه ای است که در ماده ( ۷۹ ) این قانون خواهد آمد ماده ۷۹ -ج - آئین نامه مربوط به ماده ( ۶۰ ) این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اطلاعات راجع به موقعیت و ویژگی های منرلش ، به حریم منزل و اطلاعات راجع به کسب و کار . به ویژه اسرار تجاری به شاخه ی سوم تعلق می گیرد . حریم اطلاعات خود طیف گسترده ای را در بر می گیرد . برای مثال ، یکی از موضوعات مهم زیرمجموعه ی آن تصویربرداری از اشخاص حاضر در مکان های عمومی است . آیا اساسا چنین کاری مجاز شمرده شود ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، شرایط آن چه باشد ؟ ارتباطات نیز شاید سرآمد حریم خصوصی افراد باشد و به همین دلیل نعرض آمیزترین کارها به ویژه شنود ، مشمول سخت گیرانه ترین ضوابط شده است . بی گمان همه ی این رفتارها و رویدادها هنگامی زیان بار می شوند و آسیب خود را به دارنده ی دادهها وارد می آورند که هویت واقعی وی با آنها پیوند داشته باشد و چنانچه این هویت پنهان یا به نحوی مخدوش شود ، آسیب پذیری وی منتفی می شود یا به نحو قابل توجهی کاهش می یابد ، لذا همسو با خط مشی های صیانتی از حریم اطلاعات شخصی افراد در دنیای سایبر ، ابزارها با شیوه هایی در اختیار آنها قرار گرفته که از هویت و با داده های شخصی آنها حفاظت می کنند . برای مثال ، شبکه های خصوصی مجازی ( VPN ) بر پایهی فناوری رمزنگاری ، گمنامی و نامفهوم بودن داده ها را تضمین می کنند . همچنین ، شیوه هایی مانند پنهان نگاری از دسترسی اشخاص غیرمجاز به داده ها جلوگیری کند با این حال ، پنهان داشتن هویت با هدف صیانت از حریم خصوصی می تواند حربه ای برای انواع سوءاستفاده ها باشد . می توان از شبکه های خصوصی مجازی با سایر ابزارهای فناوری سایبری حفاظتی برای جابجایی انواع داده ها و محتوای مجرمانه بهره برد ، لذا تأمین امنیت جامعه در یک نگاه کلان و راهبردی می تواند بررسی و بازرسی آن بخش از حریم اطلاعات شخصی ، به ویژه کانال های ارتباطی را توجیه کند که ظن منطقی در بکارگیری آنها برای رفتارهای جنایی وجود دارد . تا آنجا که برخی تحلیل گران از شیشه ای شدن حریم خصوصی افراد به طور کلی و حریم داده های الکترونیکی به طور خاص سخن موضوعی که هم اینک در بیشتر کشورهای غربی نهادینه و خواسته یا ناخواسته از سوی شهروندان پذیرفته شده و به تدریج در حال گسترش و فراگیری است .
حریم خصوصی اساسا به قلمروی از زندگی بشر گفته می شود که می خواهد جز خودش و آنهایی که او برمی گزیند ، هیچ کس دیگری از آن آگاهی نیابد . به همین دلیل ، از آن به حق خلوت با تنها ماندن نیز تعبیر به طور کلی در پنج شاخه ی اصلی تقسیم می شود : ۱. حریم تمامیت جسمی ۲ حريم منزله ۲ حریم محل کار ؛ ۴. حریم اطلاعات ؛ و ۵ حریم ارتباطات.
 دنیای سایبر به فراخور هر یک از این شاخدها را تحت تأنیر خود قرار داده است . برای مثال اطلاعات مربوط به پیشینه ی درمان فرد در زمردی حریم تمامیت شخصی اش فرار می گیرد . در همین رابطه قانون تجارت الکترونیکی در ماده ۶۰ خود اشعار می دارد:
 ماده ۶۰ - ذخیره ، پردازش و با توزیع داده پیام های مربوط به سوابق پزشکی و بهداشتی شایع آئین نامه ای است که در ماده ( ۷۹ ) این قانون خواهد آمد.
ماده ۷۹ -ج - آئین نامه مربوط به ماده ( ۶۰ ) این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
اطلاعات راجع به موقعیت و ویژگی های منرلش ، به حریم منزل و اطلاعات راجع به کسب و کار . به ویژه اسرار تجاری به شاخه ی سوم تعلق می گیرد . حریم اطلاعات خود طیف گسترده ای را در بر می گیرد . برای مثال ، یکی از موضوعات مهم زیرمجموعه ی آن تصویربرداری از اشخاص حاضر در مکان های عمومی است . آیا اساسا چنین کاری مجاز شمرده شود ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، شرایط آن چه باشد ؟ ارتباطات نیز شاید سرآمد حریم خصوصی افراد باشد و به همین دلیل نعرض آمیزترین کارها به ویژه شنود ، مشمول سخت گیرانه ترین ضوابط شده است .
 بی گمان همه ی این رفتارها و رویدادها هنگامی زیان بار می شوند و آسیب خود را به دارنده ی دادهها وارد می آورند که هویت واقعی وی با آنها پیوند داشته باشد و چنانچه این هویت پنهان یا به نحوی مخدوش شود ، آسیب پذیری وی منتفی می شود یا به نحو قابل توجهی کاهش می یابد ، لذا همسو با خط مشی های صیانتی از حریم اطلاعات شخصی افراد در دنیای سایبر ، ابزارها با شیوه هایی در اختیار آنها قرار گرفته که از هویت و با داده های شخصی آنها حفاظت می کنند . برای مثال ، شبکه های خصوصی مجازی  (VPN) بر پایه‌ی فناوری رمزنگاری ، گمنامی و نامفهوم بودن داده ها را تضمین می کنند . همچنین ، شیوه هایی مانند پنهان نگاری از دسترسی اشخاص غیرمجاز به داده ها جلوگیری می‌کنند.
 با این حال ، پنهان داشتن هویت با هدف صیانت از حریم خصوصی می تواند حربه ای برای انواع سوءاستفاده ها باشد . می توان از شبکه های خصوصی مجازی با سایر ابزارهای فناوری سایبری حفاظتی برای جابجایی انواع داده ها و محتوای مجرمانه بهره برد ، لذا تأمین امنیت جامعه در یک نگاه کلان و راهبردی می تواند بررسی و بازرسی آن بخش از حریم اطلاعات شخصی ، به ویژه کانال های ارتباطی را توجیه کند که ظن منطقی در بکارگیری آنها برای رفتارهای جنایی وجود دارد . تا آنجا که برخی تحلیل گران از شیشه ای شدن حریم خصوصی افراد به طور کلی و حریم داده های الکترونیکی به طور خاص سخن موضوعی که هم اینک در بیشتر کشورهای غربی نهادینه و خواسته یا ناخواسته از سوی شهروندان پذیرفته شده و به تدریج در حال گسترش و فراگیری است .
 
كلمات كليدی: رایانش ابری، سرور ابری، سرویس IaaS، سرویس PaaS، سرویس SaaS

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
مقالات مرتبط

SIGMACloud

1397/12/18 شنبه

SIGMACloud

ابرسیگما یکی از خدمات شرکت دانش بنیان شرکت سیگما در زمینه سرویسهای ابر عمومی میباشد. سیگما دارنده رتبه 1 شورای عالی انفورماتیک با 16 سال سابقه فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات میباشد. سرویسهای cloud ابرسیگما شامل IaaS PaaS DaaS VPC DNSaaS LBaaS FWaaS VPNaaS DBaaS و Cloud storage میباشد.